జూలై 16న 'నాటా' పిక్నిక్‌
Telangana Tourism
Vasavi Group
Manjeera Monarch

జూలై 16న 'నాటా' పిక్నిక్‌