తానా సమర్పిస్తున్న కోటి సరిగమలు
Chal Mohan Ranga
Rangastalam
Krishnarjuna Yudham
Kizen
APEDB

తానా సమర్పిస్తున్న కోటి సరిగమలు