Varshik Mahotsav at Bharatiya Temple & Cultural Center in PA

Varshik Mahotsav at Bharatiya Temple & Cultural Center in PA

13-05-2018

Varshik Mahotsav at Bharatiya Temple & Cultural Center in PA

Varshik Mahotsav (Temple Anniversary)
June 6 - June 10, 2018

Click below to see flyer with complete details:

http://b-temple.org/varshik-mahotsav-june-6th-10th/


Programs:

Wednesday, 6June2018: Ganesha Puja & Visesha Maha Abhishekam

6:00 PM         Swastivachanam, Varshikotsava Prarambha Puja & Sarva Devata Anugna Maha Sankalpam
6:30 PM         Ganesha Puja, Kalasa Aradhana & Punyaha Vachanam                              
7:00 PM         Ganesha Maha Abhishekam with Atharvasersham, Alankaram, Bhajans, 
Uttar Puja, Archana, Rajopachar & Acharya Varanam
8:15 PM         Sarva Devata Aarati followed by Prasadam

Thursday, 7June2018: Siva Parivara Puja & Visesha Maha Abhishekam

6:00 PM         Swastivachanam, Sankalpam, Kalasa Aradhana & Punyaha Vachanam
6:30 PM         Dwadasa Kalasa Aradhana
7:00 PM         Siva Parivara Rudrabhishekam, Skanda Shasti Kavacha Parayanam, Alankaram & Bhajans
7:45 PM         Rudra Yantra Puja, Uttar Puja, Archana, Karthikeya Puja & Ayyappa Puja                              
8:15 PM         Sarva Devata Aarati & Harivarasanam followed by Prasadam

Friday, 8June2018: Sarva Shakti Homam & Visesha Maha Abhishekam

6:00 PM         Swastivachanam, Sankalpam & Kalasa Aradhana
6:30 PM         Devi Sukta, Durga Sukta, Saraswati Sukta, Rudra Homam & Purnahuti
7:45 PM         Durga Visesha Maha Abhishekam, Alankaram & Lalitha Sahasranama Parayanam
8:15 PM         Sarva Devata Aarati followed by Prasadam

Saturday, 9June2018:

Morning Program: Venkateswara Swami Visesha Maha Abhishekam

8:00 AM         Venkateswara Suprabhatam
8:30 AM         Swastivachanam, Vishwaksena Puja, Punyaha Vachanam & Pancha Dasa Kalasa (15 Kalasa) Aradhana
9:00 AM         Visesha Maha Abhishekam with Pancha Sukta
10:00 AM       Visesha Alankaram, Vishnu Sahasranama Parayanam & Bhajans by Vidyalaya Students
12:00 Noon    Sarva Devata Aarati followed by Prasadam

Evening Program: Sarva Devata Gayatri, Paramatmika & Sudarshana Homam

2:00 PM         Bhakti Vaani
3:30 PM         Sri Bhu Sameta Sri Venkateswara Swami Utsava Murthi Yatra to Yagnasala
4:00 PM         Ganapathi Homam, Navagraha Homam & Sarva Devata Gayatri Homam
5:30 PM         Purusha Sukta, Sri Sukta, Bhu Sukta, Neela Sukta & Vishnu Sukta Paramatmika Homam, Sudarshana Homam & Purnahuti
7:30 PM         Maha Lakshmi Nanya (Coins) Puja by Sponsors (In the Temple)
8:15 PM         Sarva Devata Aarati, Sri Venkateswara Swami Sayanotsavam followed by Prasadam

Sunday, 10June2018:

Morning Program: Sri Lakshmi Narayana Visesha Maha Abhishekam, Dhwaja Puja & Dhwaja Arohanam

8:00 AM         Suprabhatam

8:30 AM         Lakshmi Narayana, Radha Krishna, Ram Parivar, Satyanarayana Swami, Abhaya Anjaneya (Hanumanji) Kalasa Sthapana &                                  Visesha Maha Abhishekam

10:00 AM       Alankaram, Bhajans by Temple Devotees
11:00 AM       Dhwaja Puja & Dhwaja Arohanam by Sponsors
11:45 AM       Archana & Rajopchar with Avadharaya
12:30 PM       Sarva Devata Aarati followed by Prasadam

Evening Program: Lakshmi Narayana Kalyanotsavam & Sampurna Puja

5:00 PM         Lakshmi Narayana Kalyanotsavam (Vivah Mahotsavam
7:00 PM         Shobha Yatra & Mangala Aarati
7:30 PM         Acharya Sambhavana Aseervachanam
8:00 PM         Sarva Devata Aarati followed by Prasadam

               

Harnath Doddapaneni
(215) 896-0510
www.b-temple.org