ఆగస్టు 13 వ తేదీన "తానా తెలుగు సాంస్కృతిక సిరులు"

ఆగస్టు 13 వ తేదీన "తానా తెలుగు సాంస్కృతిక సిరులు"

ప్రతీ నెల రెండవ శనివారం తానా నిర్వహించే "తానా తెలుగు సాంస్కృతిక సిరులు" కార్యక్రమ పరంపర గా ఆగస్టు నెల 13 వ తేదీన సులువుగా సంగీతం నేర్చుకో వడానికి "శ్రీ సరస్వతి మ్యూజిక్ చక్రం" ఏర్పాటు చేసాము.

స్వరాలు ఏడే ఐనా సంగీతం ఒక సముద్రం. కర్ణాటక సంగీతమైతే ఒక మహా సాగరం. దీనిలో 72 మేళ కర్త రాగాలున్నాయి. వాటినుండి అనేక జన్య రాగాలు పుట్టాయి. ఐ ఐ. టి లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసిన శ్రీ లేళ్ళపల్లి శేషాచలరమేష్ గారు ఆ రాగాలన్నీ క్రోడీ కరించి అందరికి సులభం గా అర్ధమయ్యేలా "శ్రీ సరస్వతి సంగీత చక్రాన్ని" రూపొందించారు.

తేది 13 -8-2022 ఆగస్టు రెండవ శనివారం 7.30 pm IST / 10.00 AM EST కి శ్రీ రమేష్ గారు తాను రూపొందించిన సంగీత చక్రం గురించి వివరిస్తారు. సంగీతం ఎంత సులభం గా నేర్చుకోగలమో విశిదపరుస్తారు.

జూమ్ లో తప్పక హాజరవ్వండి.

ఈ అద్భుత అవకాశం జారవిడువకండి.

Topic: TANA SAMSKRUTHIKA SIRULU
Time: Aug 13, 2022 07:30 PM Mumbai, Kolkata, New Delhi

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/5968733424...

Meeting ID: 596 873 3424
Passcode: 12345

One tap mobile

+16465588656,,5968733424#,,,,*12345# US (New York)
+16469313860,,5968733424#,,,,*12345# US

Dial by your location

+1 646 558 8656 US (New York)
+1 646 931 3860 US
+1 669 444 9171 US
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 386 347 5053 US
+1 564 217 2000 US

Meeting ID: 596 873 3424
Passcode: 12345

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/k0ur8xUQL

 

Tags :