నవంబర్ 27 న "తానా ప్రపంచసాహిత్యవేదిక" - “విశిష్ట విశ్వ మహిళా అష్టావధానం”

నవంబర్ 27 న "తానా ప్రపంచసాహిత్యవేదిక" - “విశిష్ట విశ్వ మహిళా అష్టావధానం”

"తానా ప్రపంచసాహిత్యవేదిక "
( ప్రతి నెలా ఆఖరి ఆదివారం - అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం )

42 వ అంతర్జాతీయ అంతర్జాల దృశ్య సమావేశం
( నవంబర్ 27, 2022, ఆదివారం, భారతకాలమానం: 8:30 pm -  అమెరికా: 7 am PST; 9 am CST; 10 am EST)

విశిష్ట విశ్వ మహిళా అష్టావధానం 

అందరికీ ఆహ్వానం. మీ స్నేహితులకు కూడా తెలియజేయండి.  

ఈ క్రింది ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షించవచ్చు:

  1. TANA TV Channel – in YuppTV
  2. Facebook: https://www.facebook.com/TANAsocial
  3. YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwLhSy1ptf0i1CioyeZmzrw
  4. https://youtube.com/teluguone
  5. www.youtube.com/tvasiatelugu
  6. www.youtube.com/manatv
  7. https://www.etvbharat.com/telugu/andhra-pradesh
  8. https://www.etvbharat.com/telugu/telangana

మిగిలిన వివరాలకు: www.tana.org

 

Tags :
ii). Please add in the header part of the home page.